RAY TRƯỢT – CON TRƯỢT – TRÒN

36,000

  • Ray trượt con trượt tròn được sử dụng rộng rãi trong các máy móc công
.
.